1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Dužnost učenika u OŠ "Miloje Čiplić" je da:

1. redovno pohađa nastavu i uredno izvšava sve obaveze u obrazovno-vaspitnom procesu;

2. dolazi u školu i na druga mesta na kojima škola organizuje i sprovodi obrazovno-vaspitni proces, i to prikladno odeven za namenske aktivnost;

3. brine se o ličnoj higijeni i urednosti, odnosno higijeni prostorija u kojima se vrši obrazovno-vaspitna delatnost;

4. u učionicu, kabinet ili drugi prostor gde se izvodi obrazovno-vaspitni rad ulazi tek po odobrenju nastavnika ili saradnika u nastavi;

5. dolazi u školu na vreme, pre početka časa, a posle znaka za početak nastave da bude na svom mestu, spreman za njen početak;

6. obaveštava odeljenskog starešinu da je na bolovanju, a izostanak pravda isključivo lekarskim opravdanjem, najkasnije 7 dana od dana povratka sa bolovanja;

7. unapred traži saglasnost odeljenskog starešine za odsustvovanje sa nastave zbog drugih vanškolskih aktivnosti (kulturnih, sportskih...);

8. ne dolazi na nastavu ako je na bolovanju;

9. disciplinovano se ponaša u učionici i drugim prostorijama škole za vreme trajanja nastave, ispita, kao i u drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada u okviru sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti;

10. nastavnicima, drugim zaposlenima i drugim odraslim licima u školi se obraća sa Vi, uz puno uvađžavanje i poštovanje;

11. poštuje ličnost drugih učenika;

12. donosi na čas udžbenike, sveske i pribor potreban za realizaciju nastavnih sadržaja;

13. sam vodi računa o svojim pdevnim predmetima, priboru i opremi, a posebno za vreme trajanja školskog odmora;

14. nađene tuđe stvari u školskom dvorištu, učionici i ostalim prostorijama škole odmah preda dežurnom nastavniku ili nastavniku koji je prisutan na času;

15. čuva od oštećenja imovinu škole, odnosno imovinu drugih organizacija za vreme posete ili izvođenja dela programa onbrazovno-vaspitnog rada van škole;

16. pristojno se ponaša i kada nije u školi;

17. čuva od oštećenja i uništenja đačku knjižicu, svedočanstvoi druge javne isprave koje izdaje škola;

18. roditelju/ staratelju daje na uvid đačku knjižicu u koju odeljenski starešina unosi obaveštenja, uspeh vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, svedočanstvo na kraju godine i drugo.