1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228

Dužnost učenika u OŠ "Miloje Čiplić" je da:

1. redovno pohađa nastavu i uredno izvšava sve obaveze u obrazovno-vaspitnom procesu;

2. dolazi u školu i na druga mesta na kojima škola organizuje i sprovodi obrazovno-vaspitni proces, i to prikladno odeven za namenske aktivnost;

3. brine se o ličnoj higijeni i urednosti, odnosno higijeni prostorija u kojima se vrši obrazovno-vaspitna delatnost;

4. u učionicu, kabinet ili drugi prostor gde se izvodi obrazovno-vaspitni rad ulazi tek po odobrenju nastavnika ili saradnika u nastavi;

5. dolazi u školu na vreme, pre početka časa, a posle znaka za početak nastave da bude na svom mestu, spreman za njen početak;

6. obaveštava odeljenskog starešinu da je na bolovanju, a izostanak pravda isključivo lekarskim opravdanjem, najkasnije 7 dana od dana povratka sa bolovanja;

7. unapred traži saglasnost odeljenskog starešine za odsustvovanje sa nastave zbog drugih vanškolskih aktivnosti (kulturnih, sportskih...);

8. ne dolazi na nastavu ako je na bolovanju;

9. disciplinovano se ponaša u učionici i drugim prostorijama škole za vreme trajanja nastave, ispita, kao i u drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada u okviru sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti;

10. nastavnicima, drugim zaposlenima i drugim odraslim licima u školi se obraća sa Vi, uz puno uvađžavanje i poštovanje;

11. poštuje ličnost drugih učenika;

12. donosi na čas udžbenike, sveske i pribor potreban za realizaciju nastavnih sadržaja;

13. sam vodi računa o svojim pdevnim predmetima, priboru i opremi, a posebno za vreme trajanja školskog odmora;

14. nađene tuđe stvari u školskom dvorištu, učionici i ostalim prostorijama škole odmah preda dežurnom nastavniku ili nastavniku koji je prisutan na času;

15. čuva od oštećenja imovinu škole, odnosno imovinu drugih organizacija za vreme posete ili izvođenja dela programa onbrazovno-vaspitnog rada van škole;

16. pristojno se ponaša i kada nije u školi;

17. čuva od oštećenja i uništenja đačku knjižicu, svedočanstvoi druge javne isprave koje izdaje škola;

18. roditelju/ staratelju daje na uvid đačku knjižicu u koju odeljenski starešina unosi obaveštenja, uspeh vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, svedočanstvo na kraju godine i drugo.