Pedagoško instruktivni rad direktora obuhvata sve vidove neposrednog rada sa učenicima sa ciljem uvida u ostvarivanje plana i programa obrazovno vaspitnog rada i vrednovanja postignutih rezultata.

Direktor mora pružati stučnu pomoć nastavnicima i razrednim starešinama u planiranju, programiranju i neposrednom pripremanju za sve vidove obrazovno vaspitnog rada sa učenicima i pružati pomoć u rešavanju teškoća na koje nailaze u svom radu.

U redovnoj nastavi pratiće kako nastavnik formira interesovanje učenika za svoj predmet, organizaciju i tok časa, sa ciljem podizanja obrazovno vaspitnog rada i povećanja efikasnosti, kako i koliko prati rad učenika, a posebno proveravanje i ocenjivanje njihovog znanja (da li ocena ima informativnu, motivacionu i orijentacionu funkciju).

Direktor mora da obavlja savetodavni rad sa roditeljima, koji imaju problema sa decom, insistiraće se na usmeravanju njihovih radnih napora u izvršavanju raznih zadataka koji treba da doprinesu razvoju učeničkih sklonosti, sposobnosti i radnih navika.

Poslovi direktora škole obuhvataju i sledeće zadatke:

-    rukovođenje radom Nastavničkog veća,
-    učešće u radu stručnih organa,
-    rad sa učenicima i roditeljia,
-    stručno usavršavanje,
-    poslovi nadzora i kontrole,
-    praćenje materijalno finansijskog poslovanja,
-    nabavka nastavnih sredstava,
-    poboljšanje uslova rada u školi.

Posebni zadaci:

-    učešće u radu timova za razvojno planiranje, samovrednovanje, inkluzivno obrazovanje i timu za realizaciju projekta „Škola bez nasilja“ i projekta „Povećanje nivoa funkcionalne pismenosti“
-    učešće u planiranju i realizaciji novih projekata,
-    organizacija polaganja Male mature za učenike 8. razreda.

Direktor škole u školskoj 2018/19. godini je  Biljana Banjac.

 

                                                       Ð ÐµÐ·ÑƒÐ»Ñ‚ат слика за Biljana banjac