• Up Next Za decu: zašto je važno da se nosi maska i pravilno peru ruke?
  • Up Next Nekoliko saveta da se osećaš bolje
  • Up Next 7 jednostavnih koraka kako da sprečite širenje korona virusa i...
  • Up Next Pravila ponašanja u školi tokom trajanja epidemije COVID-19
  • Up Next WHO Skola Cut V2
Školska Facebook stranica Erasmus + projekta Soul of Science - SOS https://www.facebook.com/erasmuspluska229project      
Category: Aktivnosti 2021-02-16 22:01:17
U periodu od ponedeljka, 18. do petka 22. novembra, na redovnim časovima informatike, održaće se sedmo po redu Međunarodno takmičenje iz informatičke i računarske pismenosti "Dabar".
Category: Aktivnosti 2019-11-19 16:05:48

                                      PRAVILA PONAŠANJA u OSNOVNOJ ŠKOLI ,, Miloje Čiplić" 

Novi Becej
  

                                                           Osnovne odredbe

                                                      Član 1.

Ovim pravilnikom uredjuju se pravila zapoylenih i učenika škole, u kojoj se neguju odnosi mdđusobnog razumevanja u uvažavanja ličnosti učenika i roditelja.

                                                                                          Član 2.

Primenom pravila ponašanja obezbeđuje se nesmetan rad, povećana bezbedost učenika , očuvanje imovine škole i učenika i opšta i radna disciplina, čime se doprinosi boljem uspehu učenika i ugledu škole

                                                                 Član 3.

U školi je zabranjena primena nasilja bilo koje vrste (fizičko, psihičko, socijalni dr) kao i svaka zloupotreba i zlostavljanje i zanemarivanja.
zaposlenima i učenicima škole zabranjene su aktivnosti kojima se vrši diskriminacija drugih lica po osnovu rasne, nacijonaln etničke, jezičke verske ili polne pripadnost, fizičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja kao i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti.
U školi je zabranjeno političko delovanje i stranačko organizovanje.
U školi je zabranjeno delovanje i rad sekti.
U školu i školsko dvorište je zabranjeno unošenje oružja, eksplozivnih naprava, predmeta namenjenih za fizičko ugrožavanje drugih i opasnih supstanci.

   Član 4.

Zaposleni i učenici škole su u obavezi da se pridržavaju pravila utvrđenih ovim pravilnikom, u školi, prilikom javnih nastupa i u svakoj drugoj prilici.
Roditelji i staratelji učenika (u daljem tekstu: roditelji) su dužni da se u komunikaciji sa učenicima i zaposlenima u školi ponašaju u skladu sa ovim pravilima.

                                                                 Član 5.

Zaposleni, učenici, njihovi roditelji i druga lica dužni su da se ponašanju  pre svega na način i u skladu sa Pravilnikom o merama, načinom i postupkom zaštite  i bezbednosti učenika, za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje organizuje škola.

 

II Prava deteta i učenika, dužnost i odgovornost učenika

 

Član 6.

  Zaposleni u školi, u okviru svojih radnih obaveza, dužni su da obezbeđuju ostvarivanje prava deteta i učenika utvrđenih zakonom.

 

Član 7.

  Direktor škole je u obavezi da u roku od 30 dana stupanja na snagu ovog kućnog reda obezbedi tehničke i organizacione uslove za:

  - ostvarivanje prava iz člana 6. ovog kućnog reda;

  - neometanu mogućnost učenicima, roditeljima i zaposlenima u školi da stavljaju primedbe na rad škole i zaposlenih;

  - tačno, blagovremeno i celovito informisanje roditelja i učenika o njihovim pravima i obavezama.

Stručni sardnici u okviru svojih poslova analizu stavljenih primedbi, preduzimaju mere iz  svoje nadležnosti i o učinjenom obaveštenju direktora.

 

Član 8.

 

Osim na način opisan u članu 7. ovog kućnog reda, ako smatra da u je neko pravo uskraćeno ili ugroženo, učenik, odnosno njegov roditelj, može zatražiti zaštitu tog prava podnošenjem zahteva direktoru škole u skladu sa zakonom.

 

Član 9.

Dužnosti učenika, teže i lakše povrede, obaveza učenika, postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika i materijalna odgovornost učenika utvrđene su zakonom i statutom škole.

 

Član 10.

Učenik je dužan da održava svoju ličnu higijenu i vodi brigu o svom izgledu. U školi i na drugim mestima gde se izvodi obrazovno-vaspitni rad u obavezi je da bude čist, uredno i pristojno obučen.

Učenik je dužan da za vreme nastave nosi školsku uniformu, ukoliko o tome odluku, po prethodno pribavljenoj saglasnosti saveta roditelja, donese školski odbor.

Učenicima je zabranjena upotreba šminke.

Učenicima se zabranjuje dolazak u školu ili na druge školske aktivnosti u izrazito kratkim suknjama ili haljinama i garedrobi u kojoj su otkrivena ramena, ledja, trbuh i grudi.

Ukoliko je učenik neuredan, ili neprikladno obučen, predmetni nastavnik će ga opomenuti, obavestiti odeljenskog starešinu, a odeljenski starešina roditelje.                                       

Učeniku je zabranjeno da na bilo koji način omate nastavni čas i druge školske aktivnisti. Ako i posle opomene nastvnika učenik nastavi da ometa čas, nastavnik o tome pismeno obaveštava odeljenskog starešinu ili direktora škole, radi pokretanja postupka ya utvrđivanje odgovornisti zbog povrede obaveze učenika. Učeniku je na času i na drugim školskim aktivnostima strogo zabranjeno korišćenje tehničkih i elektrinskih naprava kao što su mobilni telefon, video kamera, , diktafon, fotografski aparat, vokmen i slično. Nastavnik će opomenuti učenika da ne koristi navedenu napravu,a ako učenik odbije ili ponovi njeno korišćenje,oduzeće mu je,predati odeljenskom starešini,a ovaj roditeljima.

                                          

Član 12.

Učenicima je zabranjeno da u školu donose nakit,lične predmete,tehničku i elektronsku opremu i druge stvari velike vrednosti, osim ako je dogovoreno sa nastavnikom,škola ne snosi  odgovornost za nestanak ili oštećenje predmeta.

 

Član 13.

Učenik ne može da napusti čas ili drugu školsku aktivnost bez dozvole predmetnog nastavnika ili drugog zaposlenog koji vodi školsku aktivnost.

 

Član 14.

Učenik se obraća nastavnicima, drugim zaposlenima i drugim odraslim licima u školi sa vi, uz puno uvažavanje i poštovanje.
        
 Član 15.

Po završetku nastavnog časa ili druge školske aktivnosti, učenici napuštaju u miru i u tišini tek kada im to odobri prisutni nastavnik. Prilikom izlaska iz učionice, ukoliko sledeći čas imaju u drugoj učionici ili prostoru, učenici nose sa sobom svoje stvari, a učionicu ili drugi prostor ostavljaju u urednom stanju.
Ako je u pitanju mali odmor izmedju 2 časa, učenici će pred učionicom u kojoj imaju sledeći čas, sačekati nastavnika u miru i tišini.
Ako je u pitanju odmor izmedju 2 časa čije trajanje dozvoljava izlazak iz zgrade škole (10 i više minuta), učenici odlažu svoje stvari ispred učionice u kojoj će imati čas i u miru i tišini u pratnji nastavnika izlaze iz zgrade u školsko dvorište.
Za vreme odmora učenicima je zabranjeno da napuštaju školsko dvorište.

                           

Član 16.

Nađene tuđe stvari u školskom dvorištu, učionici i ostalim prostorijama škole učenici su dužni da odmah predaju dežurnom nastavniku ili nastavniku koji je prisutan na času.
Nađene stvari se čuvaju na za to određenom mestu u školi, a zaposleni koga odredi direktor škole dužan je da ih pikaže učeniku, roditelju ili staratelju, zaposlenom ili drugom licu koje stvar traži. Ukoliko se konstatuje da je nadjena stvar vlasništvo tog lica, zaduženi zaposleni mu je predaje, uz pribelešku u posebnoj svesci o stvari i vlasniku. Ako je vlasnik lice koje nije učenik, roditelj ili zaposleni u školi, zaduženi zaposleni upisuje osim imena i prezimena vlasnika, broj lične karte, adresu stanovanja i jedinstveni marični broj građana.

                           

Član 17.

Za vreme boravka u školskom dvorištu učenici su dužni da ne bacaju smeće van korpi za otpatke, da svojim ponašanjem ne ugrožavaju jedni druge, imovinu i stvari učenika ili imovinu škole ili drugih lica i da se ponašaju na takav način da ne vrše lakše ili teže povrede obaveze učenika.
Po završetku nastave i ostalih dnevnih obaveza u školi, učenici ne mogu da se bez razloga zadržavaju u školskoj zgradi ili dvorištu.

                           

Član 18.

Obaveza svakog nastavnika, stručnog saradnika i vaspitača u školi je da odmah, kada uoči, udalji iz učionice ili drugog mesta gde se odvija gde se odvija obrazovno-vaspitni rad, učenika koji je pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava i sprovede ga u kancelariju stručnih saradnika ili sekretara škole, koji su dužni odmah da obaveste roditelje učenika kako bi ga preuzeli i da o tome sačine službenu belešku radi pokretanja disciplinskog postupka protiv učenika. Ako je učenik u takvom stanju da mu preti opasnost po zdravlje ili život, stručni saradnik ili sekretar će pretgodno nazvati hitnu pomoć radi ukazivanja medicinske pomoći učeniku.
Postupak iz 1. stava ovog člana dužan je da sprovede svako zaposleno lice u školi, ako uoči učenika u navedenom stanju u školskom dvorištu ili blizini škole.
Ukoliko se učenik protivi sprovođenju iz 1. i 2. ovog člana, zaposleni će hitno o tome obavestiti sekretara škole ili dežurnog nastavnika, radi preduzimanja mere udaljavanja učenika iz učionice ili drugog radnog prostora, eventualnog ukazivanja medicinske pomoći i hitnog obaveš

 

III Obaveze u društvu roditelja

Član 19.

Ucenik ili njegov roditelj dužan je da najkasnije u roku od osam dana od dana izostanka,odnosno od zadnjeg dana izostanka, ako izostanak traje dva ili vise uzastopnih dana,opravda izostanak sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitanog rada.

 U slucaju neopravdanog kašnjenja u izvršenju obaveze iz 1. stava ovog člana,izostanak a nastave i drugog